บริษัท กาญจนาฟาร์ม จำกัด
(Kanchana Farm)


     เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนโดยสุกรขุน
ทุกตัวที่ออกจากฟาร์มของเครือกาญจนาจะต้องเป็นสุกรที่ได้
มาตรฐานทั้งน้ำหนักและสุขภาพ โดยสุกรจะถูกเลี้ยงในโรงเรือนสุกร
ทั้งแบบเปิดและแบบปิดเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย โดยมี
การป้องกันการเกิดโรคอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย

  1. ฟาร์มสาขาไพรสะเดา
  2. ฟาร์มสาขาหนองลังกา
  3. ฟาร์มสาขารางบัว