บริษัท กาญจนาอาหารสัตว์ จำกัด
(Kanchana Feed Mill)

     
       
     บริษัท กาญจนาอาหารสัตว์ จำกัด ดูแลเกี่ยวกับการผลิต
อาหารสำเร็จรูปอัดเม็ดที่ผลิตเพื่อจำหน่ายให้ฟาร์มในเครือ
กาญจนา และจำหน่ายให้ลูกค้าฟาร์มทั่วไปดำเนินการผลิต
ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย

  1. สาขาเบิกไพร
  2. สาขาไพรสะเดา